ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

„#ХюгаМоменти“ от Carlsberg

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  1. Играта „#ХюгаМоменти“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Диджитал Ай Ди” АД, София, ул. Н. Хайтов № 3А, ет. Партер, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат с Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.hyggemoments.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.hyggemoments.bg и обвързват участника в случай, че същият не възрази на имейла за контакт igra@hyggemoments.bg, в срок от 14 дни от публикуване на измененията.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес – igra@hyggemoments.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава направените до момента регистрации в сайта www.hyggemoments.bg, както и губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта „#ХюгаМоменти“ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг” ООД, Организатора, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЕРИОДИ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира от 17:00 ч. на 25.11.2020 г. и продължава до 23:59 ч. на 13.12.2020 г. За избягване на всяко съмнение, след 00:00 ч. на 14.12.2020 г. регистриране и участие в Играта няма да бъде възможно.

5.1. Седмични периоди на играта

Период 1: от 25.11.2020 г. до 29.11.2020 г.

Период 2: от 30.12.2020 г. до 06.12.2020 г.

Период 3: от 07.12.2020 г. до 13.12.2020 г.
*Теглене на печеливши участници в кампанията по периоди, както следва:
Период 1: 30.11.2020 г. – 15 Хюга комплекта
Период 2: 07.12.2020 г. – 15 Хюга комплекта
Период 3: 14.12.2020 г. – 15 Хюга комплекта

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

/Вид и брой награди/:

– Специален Хюга комплект (комплект от селектирани подаръци), който включва

1 бр. Carlsberg дженга;

1 бр. книга „Малък наръчник по Хюга“;

1 бр. Лампички, за повече хюга настроение;

2 бр. Бира Carlsberg 0,33 л.

Общо 45 комплекта, като за всеки период се теглят по 15 комплекта, а именно:

15 Хюга комплекта на 30.11.2020 г.

15 Хюга комплекта на 07.12.2020 г.

15 Хюга комплекта на 14.12.2020 г.

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. АВТОРСКИ ПРАВА

7.1 За да участва в Играта всеки участник трябва:

–  да посети страницата www.hyggemoments.bg. След като Участникът влезе на страницата на Играта, той трябва да качи своя снимка, да направи регистрация чрез Facebook профила си, както и да се съгласи с Официалните правила и условия;
– да публикува в галерията на страницата авторска снимка, която е направил в Хюга атмосфера.

– да направи регистрация чрез Facebook профила си. Няма ограничение на броя снимки качени от един профил. По-голям брой снимки увеличават шанса са печалба от участника.

– да се съгласи с Официалните правила и условия за предоставяне на лични данни и тяхното съхранение.

– при успешно качване на снимка участника получава известие по имейл с линк към конкретната снимка.

7.2. Всяка от участващите снимки в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: – е:

-порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

– е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

– е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

– съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

– пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

– проповядва агресивна или недемократична идеология;

– нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

– се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

– нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

-противоречи на действащото законодателство и на настоящите Официални правила.

  • съдържат лица под 18 години
  • конкурентни или други търговски марки, които са в пряка конкуренция на Карлсберг ООД

7.3. Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички снимки, които противоречат на настоящите правила.

7.3.1. Всички снимки, които не отговарят на условията на играта ще бъдат премахвани от уебсайта.

7.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки.

7.5. С публикуване на снимката/снимките за целите на участие в Играта участникът декларира и носи пълна отговорност, че притежава  всички авторски права върху снимките, както и че е получил всички необходими съгласия на лицата, заснети на снимките, в това число за използване на снимковото им изображение за целите на Играта.

7.6. Всички авторски права върхи снимките, публикувани  в галерията на страницата www.hyggemoments.bg  остават собственост на съответния участник, публикувал снимката.

7.7. С участието си в Играта всеки участник отстъпва на Организатора всички имуществени и неимуществени права по отношение на  публикуваните в галерията снимки, считано от датата на публикуване им в сайта www.hyggemoments.bg до 12 месеца след приключване на периода на Играта и връчване на наградите, без Организаторът да дължи възнаграждение за това.

 

ЧАСТ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕНА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

8.1. .Всеки регистрирал се участник, качил снимка в  галерията на страницата за даден седмичен период на Играта, участва в томбола за спечелване на награди.
График за седмични периоди е описан в т. 5.1.

*Всяка качена снимка от профил гарантира участие във във всички томболи от периодите описани в т.5.1.

8.2. Имената и снимката на всеки печеливш участник, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на адрес: www.hyggemoments.bg на датата за съответния седмичен период. Печелившите участници ще бъдат допълнително уведомени  чрез лично съобщение във Facebook.

8.3. Всеки от печелившите участници трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Carlsberg Bulgaria да изпрати имейл на igra@hyggemoments.bg или лично съобщение във Facebook, в което да потвърди, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за доставка. Ако Организаторът не получи потвърждение в рамките на посочения срок, участникът губи правото да получи спечелената награда

8.4. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

8.5. Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците вурху физическите лица за предметните награди над 100 лева се внася данък от Организатора. Наградите предоставяни в настоящата игра са със стойност под 100 лева.

8.6. В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име,адрес, и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД

8.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

8.8. Представител на куриерска фирма „Спиди“ АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите.или при тяхното използване от страна на печелившия участник.

9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

9.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни, в това число снимково изображение са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

10.1. Организаторът има  право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата www.hyggemoments.bg в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

10.2. Организаторът има право да дисквалифицира  участници, които  нарушат Официалните правила на Играта, в това число  прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта или качвайки снимки, които противоречат на изискванията в настоящите Официални правила.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

11.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

ЧАСТ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Участието в Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че личните им  три имена, телефон и адрес, на който може да бъде доставена наградата, ще бъдат обработвани на договорно и законово основание  от „ „Диджитал Ай Ди“ АД , ЕИК: 200500324, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Н. Хайтов № 3А, ет. партер., лице и данни за контакт К. Радославов, имейл адрес: kamen@digitalid.bg в качеството му на администратор на лични данни

12.2. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за посочените по-долу цели и съхранявани за посочените по-долу срокове:

– идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация в Играта, съответствие на Участниците с изискването за минимална възраст и участие в Играта – до приключване на периода на Играта и връчване на наградата;

– идентификация на печелившия участник и връчване на наградата– съгласно приложимото данъчно законодателство,

– публикуване на имената на печелившия участник в печатни и интернет материали, както и в социални платформи на администратора– 1 г. от започване на Играта;

– публикуване на снимките на сайта www.hyggemoments.bg – до 1 година след приключване на периода на Играта и връчване на наградата;

12.3. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

12.4. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право  да:

– поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

– поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

– поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

– получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);

  • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
  • поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на kamen@digitalid.bg или по пощата на адрес гр. София, ул. Н. Хайтов № 3А, ет. партер